องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
"พัฒนาแหล่งน้ำ น้อมนำพระราชดำรัส ขจัดความยากจน เน้นประชาชนมีส่วนร่วม"
ภาพกิจกรรม

     ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566


     โครงการคนแก้งสนามนางไม่ทอดทิ้งกัน


     มอบเงินช่วยเหลืออัคคีภัย


องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

  นายสุรพจน์  นรากิจพงศ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

เบอร์โทรศัพท์ 089 844 4074
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2567องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
2 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนางได้จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของหน่วยงานรัฐได้อย่างทั่วถึง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
3 รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ พ.ศ. 2565องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
4 ประกาศข้อมูลแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
5 วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
6 
ของเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (EIT)องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
7 ประชาสัมพันธ์ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
8 การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
9 ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐประเมินคุณธรรมความโปร่งใส่ระดับชาติองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
10 ประกาศ ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2566 ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

 

นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

เบอร์โทรศัพท์  098 584 2016

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศแผนการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
2 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงทางราชการและเกณฑ์การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2567องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
3 ประกาศสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
4 ประกาศสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
5 ประกาศสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
6 ประกาศสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
7 ประกาศสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
8 ประกาศสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
10 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คและครุภัณฑ์เผยแพร่โทรทัศน์ LED ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง 1. คำสั่งที่ 956/2566 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่รับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
 2.
คำสั่งที่ 955/2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 3.
ประกาศ เรื่อง ช่องทางการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
 4.
การสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 5.
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับการใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
 6.
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Line / Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
วีดีโอ กิจกรรม
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 35.175.191.103
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 7 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 648 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 18928 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 195000 คน
เริ่มนับ วันที่ 27 เม.ย.2552