องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
กองการศึกษา

นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นางสาวภารวี อันสนธิ์
นักวิชาการศึกษา


นางสาวสุกัญญา ภูผาพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางมยุรี ลาเกิด
ครู คศ.1


นางสาวสุมาลี ศิริวงค์ขันธ์
ครู คศ.1


นางฉายศิริ โลจรัส
ครู คศ.1


นางสาวสุวรรณี บัวระบัน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนริสรา เฉียบแหลม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสุนีย์ โลหะมาตย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวทองสุข พรเพี้ย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


นางสาวจุฑาทิพย์ แสนโชติ
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)