องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

 

ผลิตภัณฑ์ OTOP

 

ผ้าไหม

ผ้าไหมของกลุ่มแม่บ้าน บ้านศูนย์กลาง หมู่ที่ 1 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา (ในตำบลยังมีกลุ่มผ้าไหมของบ้านโนนรัง หมู่ที่ 2, บ้านหนองบง หมู่ที่ 4,  บ้านหนองขามนาดี หมู่ที่ 5, บ้านหนองแขมพัฒนา หมู่ที่ 8, บ้านหนองเม็กน้อย หมู่ที่ 10)

 

น้ำพริก

น้ำพริกของกลุ่มแม่บ้าน บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 6 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

 

ข้าวหอมมะลิ

ข้าวหอมมะลิ ตราเขียวขจี ของกลุ่มแม่บ้าน บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 6 ต.แก้งสนามนาง  อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา