องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
การบริการพื้นฐาน
1. สาธารณสุข 

  - โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด 30 เตียง 1 แห่ง
  - สถานพยาบาลเอกชน 1 แห่ง
  - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 1 แห่ง2. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  - สถานีตำรวจ 1 แห่ง3. การโทรคมนาคม 

  - ที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง4. การไฟฟ้า
  - ประชาชนในหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้เกือบครบทุกครัวเรือน

 

5. แหล่งน้ำธรรมชาติ 

  - ลำห้วย, ลำน้ำ จำนวน 4 สาย
  - บึง หนองและอื่น ๆ จำนวน   22 แห่ง6. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 

  - ฝาย จำนวน 2 แห่ง
  - ประปาหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง