องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
สถานที่ราชการ

 

สถานที่ราชการ
 

     

  ศูนย์ราชการอำเภอแก้งสนามนาง   


ป้ายศูนย์ราชการอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์รวมของส่วนราชการเกือบทั้งหมด


 

     

   ลานสักการะย่าโม   


ลานสักการะย่าโมอำเภอแก้งสนามนาง เป็นลานที่ใช้สำหรับบรวงสรวงย่าโม ลานกิจกรรมต่าง ๆ เช่น สนามกีฬาฟุตบอล วอลเล่ย์ ตระกร้อ และเป็นลานออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิค) ของชาวอำเภอแก้งสนามนาง

   

  ที่ว่าการอำเภอแก้งสนมนาง   


ที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง ที่ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โดยมีนายพีระพล  ตัณฑโอภาส  เป็นนายอำเภอแก้งสนามนาง
  
 

  สภ.แก้งสนามนาง  


สภ.แก้งสนามนาง ที่ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โดยมี พ.ต.อ.สุรพันธ์ ปัทมะทิน เป็นผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอแก้งสนามนาง
 

  โรงพยาบาลแก้งสนามนาง  


โรงพยาบาลแก้งสนามนาง ที่ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โดยมีแพทย์หญิงอมาวสี ยะไวย์ เป็นผู้อำนวยการประจำโรงพยาบาลแก้งสนามนาง
  

 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก้งสนามนาง 


สำนักงานสาธารณะอำเภอแก้งสนามนาง ที่ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ต.แก้งสนามนาง  อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โดยมี นายอาคม  รัตนจรัสโรจน์  เป็นสาธารณสุขอำเภอแก้งสนามนาง
 
 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง  

สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง ที่ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โดยมีนายสมพงษ์ วีรนิชพงษ์ เป็นหัวหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง
 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก้งสนามนาง


สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก้งสนามนาง ที่ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
    

  หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ  


หอสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา เป็นหอสมุดประจำอำเภอแก้งสนามนาง และใช้เป็นสถานที่ของสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแก้งสนามนาง โดยมีนายบุญส่ง เพชรแท้ เป็นหัวหน้าสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแก้งสนามนาง

    

 

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติฯ  

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.แก้งสนามนาง มีทั้งหมด 4 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองขามนาดี บ้านหนองแขมพัฒนา บ้านหนองเม็กน้อย บ้านไร่พัฒนา และพื้นที่ตำบลใกล้เคียง
    

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนรัง  


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนรัง ที่ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.แก้งสนามนาง มีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน คือ 1.บ้านศูนย์กลาง, 2.บ้านโนนรัง, 3.บ้านแก่งโก, 4.บ้านหนองบง, 5.บ้านหนองสะเดา, 6.บ้านฤทธิ์รักษา,7.บ้านแก่งขาม, 8.บ้านเจริญสุข

    

 ไปรษณีย์อำเภอแก้งสนามนาง  


ไปรษณีย์อำเภอแก้งสนามนาง ที่ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โดยมีนายสุรชัย สืบศรี เป็นหัวหน้าไปรษณีย์อำเภอแก้งสนามนาง
    

    ธ.ก.ส. อำเภอแก้งสนามนาง   


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)อำเภอแก้งสนามนาง ที่ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โดยมีนายสมโภช หมู่หมื่นศรี เป็นผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาแก้งสนามนาง

      

  สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอแก้งสนามนาง   


สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอแก้งสนามนาง ที่ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โดยมีนายสิรวิชญ์ โสดาดง เป็นหัวหน้าสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอแก้งสนามนาง