องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมฯ สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

10 เม.ย. 66 154