องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนางได้จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของหน่วยงานรัฐได้อย่างทั่วถึง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

7 พ.ย. 66 493